Alegerea sursei de lumină. Alegerea echipamentelor electrice din punct de vedere funcţional

Alegerea  echipamentelor electrice din punct de vedere funcţional

Alegerea sursei de lumină

Sursa de lumină sau lampa electrică realizează conversia energiei electrice în energie luminoasă.

Pentru realizarea unui mediu luminos adecvat se recomandă ca, în alegerea sursei de lumină să se ia în consideraţie parametrii luminotehnici ai surselor de lumină:

 • culoarea aparentă;
 • temperatura de culoare;
 • redarea culorii caracterizată prin indicele de redare a culorilor, Ra;
 • durata de funcţionare;
 • durata de punere în funcţiune;
 • geometrie şi dimensiuni CIL.

Alegerea parametrilor enumeraţi anterior se face de către specialistul în tehnica iluminatului în funcţie de destinaţia încăperii, activitatea desfăşurată, în consecinţă, de condiţiile minime de confort pe care trebuie să le asigure  sistemul de iluminat.

 Alegerea corpului de iluminat

Din punct de vedere funcţional, tipul corpului de iluminat se alege în funcţie de o serie de criterii:

 • activitatea desfăşurată în încăperea respectivă;
 • estetică;
 • unghiul minim de protecţie vizuală;
 • luminanţă;
 • modul de distribuţie al fluxului luminos (direct, semi-direct, direct-indirect, semi-indirect, indirect).
 • tipul suprafeţei pe care va fi montat;
 • grad de protecţie la agenţii de mediu;
 • grad de protecţie la electrocutare.

Alegerea aparatajului auxiliar

Aparatajul auxiliar necesar funcţionării adecvate a surselor de lumină este reprezentat de balast şi condensator.

Balastul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să asigure stabilizarea descărcării, să prezinte un factor de putere ridicat, să introducă un procentaj redus de armonici, să fie echipat cu sisteme de atenuare a paraziţilor radio sau TV, să prezinte o funcţionare silenţioasă o perioadă cât mai lungă de timp, atenuarea fenomenului de pâlpâire.

Din punct de vedere funcţional, aceste echipamente electrice trebuie să prezinte compatibilitate electrică, astfel încât funcţionarea surselor de lumină să se facă la parametrii nominali.

In general, corpurile de iluminat sunt distribuite de către furnizorii de echipamente, complet echipate.

Alegerea  echipamentelor electrice din punct de vedere al performanţei energetice

Alegerea sursei de lumină

In funcţie de natura producerii radiaţiilor luminoase, sursele de lumină pot fi: surse cu radiaţii produse pe cale termică (surse cu incandescenţă) sau surse cu radiaţii  produse prin agitaţie moleculară (surse cu descărcări) .

Din punct de vedere al eficienţei luminoase, sursele cu descărcări folosite în interiorul clădirilor sunt net superioare celor cu incandescenţă, eficacitatea luminoasă a acestora fiind de cca 3…6 ori mai mare. Deci, se recomandă utilizarea cu preponderenţă a surselor cu descărcări, cu condiţia realizării condiţiilor de confort vizual impuse de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Utilizarea surselor cu incandescenţă este permisă numai în cazuri speciale  (ex: foaierele teatrelor, localuri de lux etc. ), acolo unde condiţiile de confort (redare excelentă a culorilor, culoarea aparentă caldă etc.) impun această soluţie neeconomică atât din punct de vedere al  consumului de energie cât şi din punct de vedere al costurilor de întreţinere.

 Alegerea corpului de iluminat

Din punct de vedere al performanţei energetice, alegerea corpului de iluminat se va face în funcţie de randamentul optic al acestuia, . Randamentul optic al corpurilor de iluminat variază în funcţie de tipul corpului de iluminat şi de firma producătoare, acesta având o gamă de valori cuprinsă între 0.28 şi 0.98. Alegerea unor corpuri de iluminat cu randament necorespunzător duce la reducerea eficienţei energetice a sistemului de iluminat.

În consecinţă, se va opta cu preponderenţă pentru corpuri de iluminat cu randament optic mare, în condiţiile în care calitatea mediul luminos a unei încăperi (oricare ar fi destinaţia acesteia)  este cea indicată prin normativul în vigoare.

Alegerea aparatajului auxiliar

Balasturile utilizate în circuitul de alimentare ale surselor de lumină pot fi: balasturi electromagnetice şi balasturile electronice.

Din punct de vedere al eficienţei energetice, balasturile electronice au un consum energetic redus, utilizarea acestora conducând la o importantă reducere a consumului global de energie electrică (pentru întreaga clădire) şi, de asemenea, la o serie de avantaje din punct de vedere funcţional, cum ar fi: creşterea eficacităţii luminoase a lămpilor fluorescente, creşterea duratei de funcţionare a acestor surse, posibilitatea varierii fluxului luminos în funcţie de necesităţile utilizatorului.

Balasturile electromagnetice pot fi utilizate, dar numai cele performante, în vederea gestionării judicioase a energiei electrice.

Sisteme de iluminat artificial

Sistemele de iluminat interior trebuie, prin mod de concepţie şi realizare, să asigure mediul luminos funcţional, confortabil şi estetic, în funcţie de activitatea desfăşurată în încăpere, luând în considerare criteriile de realizare a performanţei energetice.

Reabilitarea sistemelor de iluminat se va face cu respectarea nivelurilor de iluminare impuse de normativ în vigoare. In tabelul anexat sunt indicate valorile puterii specifice necesare realizării nivelului de iluminare impus, în funcţie de destinaţie şi in funcţie de înălţimea încăperii.

Sistemele de iluminat interior pot fi clasificate din punct de vedere funcţional, astfel:

 • sisteme de iluminat normal – care asigură desfăşurarea activităţii umane în condiţii optime de confort vizual, în cazul în care iluminatul natural nu este satisfăcător sau lipseşte.
 • sisteme de iluminat de siguranţă care trebuie să asigure condiţii optime pentru evacuarea persoanelor din clădire în caz de urgenţă, continuarea lucrului etc.

Sistemele de iluminat normale pot fi sisteme de iluminat principale care realizează iluminatul general al încăperii necesar desfăşurării activităţii, completate sau nu cu sisteme de iluminat secundare cu rol în realizarea unor efecte luminoase decorative, de accent etc.

Sistemele de iluminat principale se realizează pentru orice incintă, cele secundare au un domeniu mai restrâns de aplicabilitate cum ar fi: expoziţii, magazine, muzee etc.

Alegerea tipului de sistem de iluminat normal

Reabilitarea sistemului de iluminat  normal se face luând în consideraţie situaţia de seara/noapte, atunci când componenta naturală lipseşte, astfel încât aceasta să îndeplinească factorii cantitativi şi calitativi ce caracterizează  un sistem de iluminat.

Din punct de vedere al performanţei energetice, sistemul de iluminat trebuie dimensionat astfel încât consumul de energie electrică să fie minim, în condiţiile realizării unui mediu luminos adecvat activităţii umane desfăşurate.

La alegerea sistemului de iluminat se au în vedere următoarele aspecte:

 • sarcina vizuală specifică activităţii desfăşurate în încăperea respectivă;
 • clasa de calitate a sistemului de iluminat (A – foarte înaltă calitate, B – înaltă calitate , C – calitate medie, D – calitate scăzută, E – calitate foarte scăzută)
 • nivelul de iluminare impus prin normativ;
 • modul de distribuţie a fluxului luminos ( SIL direct, SIL semi-direct, SIL direct-indirect, SIL semi-indirect, SIL indirect);
 • estetică.

Clasificarea sistemelor de iluminat normal

Sistemele de iluminat normal se clasifică după mai multe criterii:

 • distribuţia fluxului luminos în spaţiu;
 • distribuţia iluminării (a fluxului luminos) în plan util;

Puteri specifice pentru iluminatul interior general recomandate  În vederea reabilitarii SISTEMELOR DE ILUMINAT.

 

 

Tipuri de destinaţii

 

 Em[lx]  Putere specifica  pentru încăperi având înălţimea cuprinsă între:
2,4 ¸4m 3 ¸5m
0 1 2 3
 1. Arii comune ale clădirilor
Birou 500   13,7………..17,2
Holuri de intrare 200     3,5..………..5,9
Holuri hotel 100     3,3…..……..4,2
Zone de circulaţie, coridoare 100     3,3……..…..4,2
Platforme de încărcare 150     3,9………….5,0
Scări, scări rulante 100     3,3…………5,3
Cantine 150     3,3…………5,9
Camere de odihnă 200     3,5…………4,2
Săli pentru exerciţii fizice 100     5,0…………10,6
Săli de baie, toalete 300     3,3…………5,9
Infirmerii 200   13,7………..17,2
Săli consiliu medicale 500   13,7………..17,2
Sălile maşinilor 200     5,0…………6,7
Săli cu panouri de comandă 500   13,7……… 17,2
Depozite, magazii 100  2,5..……….3,3
Spaţii pentru ambalare 300     5,0……….10,6
Puncte de control 150     3,3…………5,9
 2. Birouri
Scris, citit, procesare de date 500 13,8…………17,2
Desen tehnic 750(iluminat general 500lx) 13,8…………17,2
Birouri/săli de proiectare asistată de calculator 500 13,8….……..17,2
Săli de conferinţe şi reuniuni 300   7,6…….…..10,6
Birouri de primire 300   7,6….……..10,6
Arhive 200   5,0………..6,7
 3. Spaţii comerciale
Spaţii comerciale mici 300   7,6….……..10,6
Spaţii comerciale mari 500 13,8…….…..17,2
Zone case de plată 500 11,9…….…..13,4
Zone de împachetare 500 11,9….……..13,4
 4. Restaurante şi hoteluri
Recepţii 300   7,6….……..10,6
Bucătării 500 10,0………..12,6
Restaurante, spaţii funcţionale 200 5,04…..……..7,5
Restaurant auto-servire 200 5,04…..……..7,5
Bufet 300   7,6……..….10,6
Săli de conferinţă 500 13,8…………17,2
Coridoare 100   3,3…………..4,2
 5. Spaţii de divertisment
Teatre şi săli de concert 200
Săli polivalente 300   7,6…………10,6
Săli pentru repetiţii, cabine artişti 300   7,6…….…..10,6
Muzee 300   7,6….……..10,6
 6. Biblioteci
Rafturi cărţi 200   5,0………….7,5
Locuri pentru lectură 500 13,8…….…..17,2
Ghişee 500 13,8…….…..17,2
 7. Parcări interioare
Rampe intrare/ieşire pe timp de zi 300   6,3……..…..7,9
Rampe intrare/ieşire pe timp de noapte 75   1,2…..……..1,6
Bandă de circulaţie 75   1,2……..…..1,6
Spaţii de parcare 75   1,2…..……..1,6
 8. Instituţii de învăţământ
Camere de joacă 300   7,6…………10,6
Săli de clasă în creşe şi grădiniţe 300   7,6…………10,6
Săli de consultaţii 300   7,6…………10,6
Săli de clasă 300   7,6…………10,6
Săli de clasă pentru cursuri de seară sau pentru adulţi 500  13,8………..17,2
Săli de lectură 500 13,8…………17,2
Tablă 500 13,8…………17,2
Ateliere 500 11,9…….…..13,4
Ateliere de artă în şcoli de artă 750 16,8…….…..21,0
Săli de desen tehnic 750(iluminat general 500lx) 13,8…….…..17,2
Laboratoare 500 13,8….……..17,2
Amfiteatre 500 13,8…….…..17,2
Săli de muzică 300 7,6………….10,6
Săli de calculatoare 500 13,8… ……..17,2
Laboratoare lingvistice 300 7,6…………..10,6
Săli de studiu 500 13,8…….…..17,2
Camere comune pentru studenţi şi săli de reuniune 200 3,3…………4,2
Cancelarii 300    7,6…………10,6
Săli de sport şi bazine de înot 300    7,6…………10,6
9. Spitale şi clinici
Săli de aşteptare 200   3,5…………..5,9
Coridoare, ziua 200   3,5….……….5,9
Coridoare, noaptea 50   1,6…………..2,5
Birouri personal 500  3,8….………17,2
Camere personal 300   7,6…………10,6
Iluminat general saloane 100   3,3….……4,2
Băi şi toalete pentru pacienţi 200   3,5……..5,9
Iluminat general săli de consultaţie 500   3,8…….17,2
Examinarea ochilor şi urechilor 1000(iluminat general 500lx) 13,8…….17,2
Teste de vedere (citit şi culoare) 500 13,8………17,2
Saloane dializă 500 13,8…….17,2
Saloane de dermatologie 500 13,8….…..17,2
Saloane de endoscopie 300  7,6…..…….10,6
Săli de pansare 500 13,8…….17,2
Saloane de masaj şi radioterapie 300  7,6……….10,6
Saloane preoperator şi de reanimare 500 13,8…….17,2
Săli de operaţii:-        iluminat general; 500 13,8..…..17,2
Terapie intensivă:-        iluminat general-        examinări simple-        supraveghere pe timp de noapte 10030020 3,3……….…4,27,6….……..10,61,6………….2,5
Stomatologie:iluminat general 500 13,8…  ..17,2
Controlul culorii (laboratoare) 1000(iluminat general 500lx) 13,8…  …..17,2
Camere sterilizate/dezinfectate 300   7,6……..10,6
Săli de autopsie şi morgă 750(iluminat general 500lx) 13,8….…..17,2
10. Aeroporturi
Terminale plecări, sosiri, spaţii de recuperare a bagajelor 200  5,0…………6,7
Zone de legătură, scări rulante 200   5,0….……..6,7
Birouri de informaţii şi de înregistrare 500 13,8…………17,2
Posturi de control paşapoarte 500 13,8….……..17,2
Spaţii de aşteptare 200   5,0….……..6,7
Spaţii de depozitare a bagajelor 200  5,0.………..6,7
Posturi de verificare şi control 300   7,6…….…..10,6
Turnul de control 500 13,8….……..17,2
Camere de urmărire a traficului aerian 500 13,8….……..17,2
Platforme şi pasaje pietonale 50   1,3……..……2,0
Holul caselor de bilete 200   3,5…………..5,9
Case de bilete şi birouri bagaje 300   7,6…………10,6
Săli de aşteptare 200   3,5…………..5,9

 

Consumul specific de energie electrică se obţine luând în consideraţie numărul de ore de funcţionare specific fiecărui tip de încăpere.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *